Kumpulan Soal-Soal Bahasa Lampung Kelas 11/XI SMA/MA/Sederajat (IPA dan IPS) Semester Ganjil dan Genap

 • Whatsapp

YAYASAN ABDI KARYA (YADIKA)
SEKOLAH MENENGAH ATAS
SMA YADIKA NATAR
Jl. Sitara No.84 Muara Putih Natar. Lampung Selatan Telp. 0721. 91595

Nama : ……………………………………………….
Kelas : XI IPA/IPS
Mata Pelajaran : Bhs.Lampung (Guru Pembimbing: Indayani, S.Pd.)
Tanggal Ujian : …………………………………

Bacaan Lainnya


Petunjuk: Jawablah soal-soal di bawah ini dengan memilih alternative jawaban A, B, C, D, atau E yang menurut Anda paling tepat !

 1. Warahan iyulah ceghita rakyat Lampung sai…

A. Berkonflik
B. Berirama
C. Bersajak
D. Berarti
E. bersinergi

 1. Sai mak teghmasuk ciri –ciri warahan iyulah…
  A. sebagian besar adalah pendapat
  B. pribadi pembawa cerita
  C. emosi si pembawa cerita
  D. terlihat pada irama yang menyertai cerita tersebut (berirama)
  E. Isi warahan bersifat mendidik
 2. Istilah warahan sering dibawakan dengan irama tertentu,menarik dan menurun, menimbulkan kesan tertentu biasanya dibawakan oleh…
  A. Seorang tokoh acagha adat
  B. Seorang nenek untuk cucu-cucunya
  C. Seorang ibu pengantin wanita
  D. Seorang anak untuk keluarga
  E. Seorang ayah ke teman-temannya
 3. Berikut sinji sai mak teghmasuk ceghita beghbentuk warahan anjak Lampung iyulah….
  A. Danau ranau
  B. Asal usul kotabumi
  C. Si pahik lidah
  D. Labi-labi jama lemaung
  E. Sangkuriang
 4. Dongeng, epos, mite, fabel ngerupako bentuk-bentuk anjak….
  A. Teteduhan
  B. Sesikun
  C. Penglaku
  D. Warahan
  E. Pungo pandai
 5. Bu Yani meminta siswa tagan ngehapalko aksara Lampung,Bu Yani menunjuk Anto menyebutko bunyi aksara Lampung sai ke-8, 16, 19. Jawabanni iyulah….
  A. Sa,Ra,Na
  B. Wa,Ga,Nya
  C. Da,Ra,Ha
  D. Ta,Ba,Ma
  E. Ca,Ta,Ra
 6. Cerita asal usul kuta bumi iyulah salah sai jenis cerita rakyat Lampung sai berbentuk….
  A. Mitos
  B. Fabel
  C. Hikayat
  D. Epos
  E. Legenda
 7. Nuwo sina dawak unggal ghani di sapuni. Antonim kata bercetak tebal sina….
  A. Gaccak
  B. Kamak
  C. sapon
  D. Ibah
  E. Panjang
 8. Makai- tiyan- unyen- sinjang.
  Susunan kalimat sai benogh iyulah….
  A. Tiyan unyen sinjang makai
  B. Tiyan makai sinjang unyen
  C. Unyen makai sinjang tiyan
  D. Tiyan sinjang makai unyen
  E. Makai tiyan sinjang unyen
 9. Delom acagha adat Lampung sai disebut begawi,biasani mengadako acara bujang gadis. Kata bujang gadis pada kalimat sina lom bahasa Lampungni iyulah…
  A. Ulun toho
  B. Muli ragah
  C. Sebai tuho
  D. Muli mekhanai
  E. Sebai ragah
 10. Berikut sinji induk huruf sai mak dapok diberi tanda nengen/mati…..
  A. Ca, ba, pa, ja, ta
  B. Na, ca,ja, ya, ma,ta
  C. Nga, ra, na, ha, ya, wa
  D. Ka, na, ta, ja, ma, na
  E. Ta, da, sa, la, ga, pa
 11. Berikut sinji anak huruf sai letakni di kanan huruf indukni yolah…
  A. Tekelungau (au),rejunjung (r)
  B. Tekelubang (ng), Bitan (u)
  C. Tekelingai (ai), Keleniah (ah)
  D. Datas (an), Ulan (e)
  E. Ulan (i),Bicek (e)
 12. Nama layin anjak huruf induk dan anak huruf dalam aksara Lampung….
  A. Had Lampung, aksara
  B. Kaganga, tekelubang
  C. Nengen,had Lampung
  D. Kelabai sughat, benah sughat
  E. Benah sughat, kaganga
 13. Jak ghani sina juga Pagar Bumi ghik ulun tuhani mansa peghintah guwai ngehadop jak istana kerajaan. Disan Pagar Bumi mansa peghintah anjak Raja, ia musti ninggalko kerajaan Jawa, ia munih di asingko guk pulau Sumatera.
  Kata kerja sai wat dilom penggalan ceghita di unggak iyulah….
  A. Ngehadop, ninggalko
  B. Peghintah , diasingko
  C. Ghani, ninggalko
  D. Kerajaan, diasingko
  E. Ulun, mansa
  Bacalah kutipan ceghita beghikut sinji!
  Unggal setiap debingi tiyan berkumpul bersama, berpesta, menaghi, ghik begembigha. Tiyan saling ngeguway kanikan kecuali seekor Belalang sai selalu ughik pesaian. Ia Cuma memandang keghamikan anjak depan mahanni. Tingkah Belalang sina sangat aneh, ia malu ulah kehilangan kukutni.
 14. Kebiasaan tokoh belalang sai tergambar anjak kutipan ceghita sina iyulah….
  A. Unggal debingi berpesta
  B. Membagi kanikan
  C. Ughik pesaian
  D. Kasar
  E. Jahat dan egois
 15. Nyak ghik niku mak boleh rituk, tetapi aghus selalu rukun.
  Kata sai di cetak miring dapok diganti ghik….
  A. Tiyan
  B. Gham
  C. Kuti
  D. Niku
  E. Puskam
 16. Berikut sinji sai mak teghmasuk unsur intrinsik ceghita iyulah….
  A. Latar
  B. Tema
  C. Tokoh
  D. Alur
  E. Pengarang
 17. Tokoh delom ceghita bedasarko karakter/
  watak tokoh wat khua,yolah…
  A. Tokoh viguran, tokoh antagonis
  B. Tokoh protagonis, tokoh utama
  C. Tokoh antagonis, tokoh pembantu
  D. Tokoh protagonis, tokoh antagonis
  E. Tokoh utama, tokoh pembantu
 18. Unsur intrinsik sai wat di delom ceghita mengenai karakter,watak maupun sifat sai dimiliki iyulah….
  A. Alur
  B. Latar
  C. Penokohan/perwatakan
  D. Pembukaan
  E. Amanat
 19. Sebagai bukti bahwa gham wat ghasa syukur tehadop watni anugrah Tuhan beghupa bahasa Lampung yolah…..
  A. Nyia-nyiakonni
  B. Ngegunakonni
  C. Ngenagankonni
  D. Ngelupakonni
  E. Ngemasabudukonni
 20. Ghagom adat Lampung dibagi ghua macom,yolah…..
  A. Saibatin ghik Pepadun
  B. Pepadun ghik Semanda
  C. Pesisir ghik sebatin
  D. Pepadun ghik Pubian
  E. Pepadun ghik perwatin
 21. Tarian adat Lampung yang digunako guwai penyambutan para tamu sai hadir guwai menghormati tamu sai khatong disebut….
  A. Tari bedana
  B. Tari melinting
  C. Tari tor-tor
  D. Tari sembah
  E. Tari tuping
 22. Hikam sinji layin etnis Lampung…….Bulajagh ghik ngegunako bahaso Lampung sebagai realisasi rasa syukur tihadop anugerah Tuhan beghupa keberadaan bahasa Lampung.
  Kata sai tepat melengkapi kalimat di unggak yolah…
  A. Nyepeleko
  B. Peghlu
  C. Mak bangik
  D. Liyom
  E. Ragu-ragu
  Bacalah kutipan ceghita sinji!
  Di wilayah Lampung Utara, wat Raja gelaghni Tutur Jimat bekuasa jama adil ghik bijaksana. Tutur Jimat iyulah keturunan Ratu Darah Putih. Ulah umurni sai ghadu tuha, ia bermaksud nyerahko kekuasaanni jama anak tuhani gelaghni Paniakan Dalem.
 23. Bedasarko ceghita di unggak tegmasuk bagian anjak warahan bagian……
  A. Isi
  B. Urut peristiwa
  C. Reorientasi
  D. Penutup
  E. Tokoh
 24. Gham kak pandai bahwa aksara lampung ditulis budasarko……
  A. Huruf demi huruf
  B. Satuan suku katani
  C. Ucapanni
  D. kehagaan pejabatni
  E. pemakaini
 25. Ditinjau anjak isini ceghita warahan terdiri wat pikha macam….
  A. 5
  B. 6
  C. 7
  D. 8
  E. 9
 26. Bagian awal,pendahuluan, pengenalan atau pembuka dari ceghita disebut….
  A. Koda
  B. Orientasi
  C. isi
  D. Komplikasi
  E. Resolusi
 27. Berikut sinji hal-hal sai peghlu diperhatiko ulun pelaku wawancagha, kecuali…..
  A. Gegunako bahasa sai sopan
  B. Diawali ucapan sapaan
  C. Fokus pandangan ke narasumber
  D. Menyanjung tinggi narasumber
  E. Di akhiri ucapan terima kasih
 28. Berikut sinji sai layin contoh anjak judul warahan sai beghbentuk cerita legenda anjak Lampung yolah….
  A. Berdirinya keratuan Ratu Melinting dan Ratu Darah Putih
  B. Si Kabayan
  C. Asal Mulo Kota bumi
  D. Si Pahit Lidah
  E. Danau ranau
 29. Kata tanya sai dapok digunako menanyakan sebuah kondisi kejadian iyulah….
  A. Ulah api
  B. Api
  C. Sapa
  D. Ghepa/bagaimana
  E. Di dipa
 30. Hulun sai ngajuko pertanyaan delom wawancagha disebut….
  A. Informan
  B. Pewawancara
  C. Narasumber
  D. Narator
  E. tema
 31. hulun sai dapok dijadiko sebagai narasumber iyula hulun sai….
  A. Ahli di bidang sai berkaitan ghik informasi sai gham cari
  B. Ahli di segala bidang ilmu pengetahuan
  C. Sai ngedok jabatan ghik kenal baik
  D. Penting ghik baik jama gham
  E. Sekelik gham sai baik
 32. Hulun sai memberiko jawaban ghik pendapat atas pertanyaan pewawancagha disebut….
  A. Pembawa acagha
  B. Narasumber
  C. Moderator
  D. Pewawancagha
  E. Pembawa berita
 33. Langkah peghtama delom ngelakuko wawancagha iyulah….
  A. Nyusun daftar pertanyaan
  B. Ngelakuko wawancagha ghik bahasa sai santun,baik, ghik benogh
  C. Ngenentuko topik wawancagha
  D. Ngenentuko narasumber
  E. Ngenentuko waktu
 34. Tujuan anjak ngelakuko wawancagha iyulah…
  A. Ngedapokko informasi anjak pewawancagha
  B. Memberi laporan kepada narasumber
  C. Ngeberiko informasi kepada narasumber
  D. Ngedapakko informasi anjak narasumber
  E. Ngendapokko bantuan narasumber
 35. Langkah terakhir delom proses wawancagha iyulah…..
  A. Ngenentuko topik wawancagha
  B. Mencatat pokok-pokok informasi berdasarko jawaban narasumber
  C. Menulis laporan hasil wawancagha
  D. Membuat daftar pertanyaan
  E. Mencari narasumber
 36. Kata tanya “Gohpa/ghepa“ gham gunako ketika haga ngelulih….
  A. Cagha proses suatu peristiwa bisa teghjadi
  B. Tempat terjadini peristiwa
  C. Wattu terjadini peistiwa
  D. Pelaku sai ngelakuko sesuatu
  E. Alasan terjadini peristiwa
 37. Ketika gham ngelulih tentang alasan ghik sebab teghjadini peristiwa, gham gegunako kata tanya….
  A. Kapan
  B. Ulah api
  C. Api
  D. Di dipa
  E. Pigha
 38. Saat menemui narasumber haga diwawancaghai, hal sai sebaikni gham lakuko pertama kali iyulah….
  A. Langsung bertanya mengenai informasi sai haga gham dapatko.
  B. Menentukan topik wawancagha
  C. Ucapan terima kasih ghadu ngeberiko informasi
  D. Mengucapkan salam ghik memperkenalko diri
  E. Fokus materi wawancagha
 39. Hal-hal berikut sai haghus dicantumko delom laporan wawancagha, kecuali…..
  A. Latar belakang ngelakuko wawancagha
  B. Maksud ghik tujuan ngelakuko wawancagha
  C. Cara pewawancagha mengenal narasumber
  D. Topik wawancagha
  E. Nama narasumber ghik nama pewawancagha

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 Komentar